Оферта

Договір-оферта

Цей договір регулює надання послуг невизначеному колу осіб, що не є членами Громадської Організації “Клуб Сталого Бізнесу”. Послуги Почесним Членам Громадської організації “Клуб Сталого Бізнесу” надаються на умовах, визначених відкритою офертою почесного членства.

Інформаційні послуги надаються без підписання договору в паперовій формі на підставі: Публічного договору (Оферти) та прийняття Акцепту Замовником.

З моменту оплати Послуг Виконавця Замовник автоматично приймає умови Договору, і цей Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку.

 

ДОГОВІР З НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

(НА ОСНОВІ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

 

Інформаційний портал “Клуб Сталого Бізнесу”, в подальшому «Виконавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі (надалі – «Замовник») укласти договір про надання інформаційних послуг на наступних умовах:

 

ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ:

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА – пропозиція «Виконавця», викладена не веб-сайті: https://sbiz.club , адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

ДОГОВІР – договір про надання інформаційних послуг, укладений між Замовником та Виконавцем на умовах публічної оферти в момент акцепту замовником її умов.

ВИКОНАВЕЦЬ – виконавцем за даним Договором від імені Інформаційного Порталу “Клуб Сталого Бізнесу” виступає фізична особа-підприємець Бабій Олександр Якович, який є власником авторських прав на найменування “Клуб Сталого Бізнесу” та прав на використання домену www.sbiz.club, якщо інще не обумовлене окремими договорами.

ЗАМОВНИК – фізична чи юридична особа, незалежно від місця здійснення бізнесу чи громадянства, що надіслала заявку на отримання інформаційно-консультаційних послуг, чи сплатила вартість таких послуг на користь Виконавця.

АКЦЕПТ – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов публічної оферти. Моментом акцепту вважається заявка Замовника на отримання інформаційних послуг або сплата інформаційних послуг у будь-якій з прийнятих форм.

ПОСЛУГА – надання виконавцем замовнику інформаційно-консультаційних послуг.

ЗАЯВКА – звернення Замовника до Виконавця, здійснене шляхом телефонного дзвінка, електронного повідомлення, використання чат-боту чи форм зворотнього зв’язку на сайті Виконавця.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є інформаційно-консультаційні послуги, що включають в себе, але не обмежуються наступним переліком:

1.1.1. Отримання доступу до автоматизованих навчальних курсів з питань фандрейзингу, бізнес-планування, розвитку бізнесу, продажів, автоматизації маркетингу, розробки програмного забезпечення, розробки та впровадження бізнес-процесів, діяльності неприбуткових організацій.

1.1.2. Проведення індивідуальних та групових он-лайн консультацій з питань фандрейзингу, бізнес-планування, розвитку бізнесу, продажів, автоматизації маркетингу, розробки програмного забезпечення, розробки та впровадження бізнес-процесів, діяльності неприбуткових організацій.

1.1.3. Проведення індивідуальних та групових консультацій, тренінгів, семінарів, виступів з питань фандрейзингу, бізнес-планування, розвитку бізнесу, продажів, автоматизації маркетингу, розробки програмного забезпечення, розробки та впровадження бізнес-процесів, діяльності неприбуткових організацій.

1.1.4. Підготовка аналітичних та експертних звітів, проведення досліджень, здійснення індивідуально визначених замовлень з питань фандрейзингу, бізнес-планування, розвитку бізнесу, продажів, автоматизації маркетингу, розробки програмного забезпечення, розробки та впровадження бізнес-процесів, діяльності неприбуткових організацій.

1.1.5. Розробка та надання у користування програмного забезпечення, відповідно до технічного завдання замовника.

1.1.6. Продаж супутніх товарів, в тому числі: сувенірів з логотипом Клубу Сталого Бізнесу та продуктів Клубу Сталого Бізнесу, книг, щоденників, інших товарів, не заборонених для продажу через інтернет чинним законодавством України та тих країн, у які будуть доставлятись товари.

1.2. Виконавець зобов’язується надати послуги належної якості, відповідно до опису кожної конкретної послуги.

1.3. Замовник зобов’язується прийняти послуги, що надаються, і оплатити їх.

1.4. Сторони можуть визначати додаткові умови надання послуг, відповідно до письмово укладених договорів.

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

2.1. Вартість робіт за даною угодою визначається Виконавцем.

2.2. Форма оплати: безготівковий розрахунок.

2.3. Заявлена вартість кожної послуги є фіксованою на момент оплати, і може бути змінена Виконавцем тільки за погодженням з Замовником.

2.4. Виконавець заздалегідь (не пізніше чим за 3 дні до закінчення терміну, вказаного в бланку заявки) попереджає Замовника про зміну попередньої вартості наданих послуг способом зв’язку (телефон, e-mail), вказаним Замовником. Замовник, який не погодився на зміну вартості наданих послуг, має право відмовитися від виконання цього Договору за умови оплати Виконавцеві вартості фактично виконаних дій. Відмова Замовника від виконання цього Договору у зв’язку із зміною вартості наданих послуг оформляється письмово.

2.5. Остаточні розрахунки за даною угодою здійснюються за допомогою передоплати.

2.6. У разі неможливості виконання, що виникла через невиконання або неналежне виконання обов’язків Замовника, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

2.7. У випадках, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає, Виконавець повертає кошти Замовнику протягом 30 днів з моменту здійснення передоплати.

2.8. У разі надання Замовником після початку здійснення Виконавцем дій з надання послуг додаткових вимог до надання послуг, у тому числі і плану роботи, не представленого раніше, всі доопрацювання, пов’язані з новими змінами, виконуються за окрему платню.

2.9. При зміні термінів виконання роботи за ініціативою Сторін кінцева вартість результату роботи може змінюватися згідно домовленості.

2.10. У разі надання стандартних послуг інформаційного характеру, що не передбачають внесення змін чи доопрацювань для конкретного Замовника, Замовник має право без пояснень причин на повернення Замовником 100% сплачених коштів протягом 30 днів від дати передоплати. Можливість повернення вказується Виконавцем в описі послуги.

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Вимагати від Виконавця своєчасного, якісного та повного виконання робіт.

3.1.2. Вимагати своєчасного надання всіх звітів.

3.1.3. Визначати інформацію, яка є конфіденційною.

3.1.4. Вимагати повернення коштів на умовах Розділу 2 цієї оферти.

3.2. Замовник зобов`язаний:

3.2.1. Надавати Виконавцю всю необхідну інформацію для повного та своєчасного виконання робіт.

3.2.2. Не порушувати авторських та суміжних прав Виконавця.

3.2.3. Не поширювати конфіденційну інформацію Виконавця.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Вимагати від Замовника надання необхідної інформації для виконання робіт.

4.1.2. Відмовити у наданні послуг відповідно до цієї Оферти, шляхом повного повернення коштів, сплачених Замовником у термін не пізніше 5 банківських днів від дати отримання передоплати від Замовника, з подальшим інформуванням Замовника щодо такої відмови.

4.1.3. Причини відмови Виконавець має право не озвучувати Виконавцю і не розголошувати третім сторонам.

4.2. Виконавець зобов`язаний:

4.2.1. Своєчасно, у встановлені замовником строки, виконати всі роботи, відповідно до умов цього Договору.

4.2.2. Не порушувати авторських та суміжних прав Виконавця.

4.2.3. Не поширювати конфіденційну інформацію Виконавця.

5. Конфіденційна інформація.

5.1.Виконавець підтверджує своє зобов’язання не розголошувати третім особам без письмового дозволу Замовника інформацію щодо умов даного Договору, а також суть і зміст Послуг за даним Договором, крім випадків, коли це передбачено чинним законодавством України, або для забезпечення виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором.

5.2. Замовник підтверджує своє зобов’язання не розголошувати третім особам без письмового дозволу Виконавця інформацію щодо умов даного Договору, а також суть і зміст Послуг за даним Договором, крім випадків, коли це передбачено чинним законодавством України, або для забезпечення виконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором.

5.3. Виконавець повідомлений про включення добровільно наданих Замовнику власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

5.4. Виконавець дозволяє вчиняти Замовнику всі дії, які згідно з Законом України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Виконавця у відповідності до сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правих, податкових відносин та відносин у сфері передбаченої статутними документами діяльності, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійснення з такими даними операційної діяльності, що дозволяє закріпити особу за певним об’єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

5.5. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Виконавець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається ним при укладенні Договору із Замовником та необхідному для реалізації вищезазначеної мети.

5.6. З правами, що визначені Законом України «Про захист персональних даних», Виконавець ознайомлений та проінформований.

5.7. Виконавець надає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб’єктам, пов’язаним з реалізацією цієї мети.

5.7. Виконавець надає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75-річного строку.

5.8. Виконавець дозволяє доступ до персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти» третім особам у випадках та порядку, передбаченому законодавством України та не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, що включені до бази персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою передбаченою даним Договором.

5.9. Замовник та Виконавець мають право визначати іншу інформацію як конфіденційну, проінформувавши про це іншу сторону.

 

6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

6.1. Якість наданих послуг є належною за умови дотримання Виконавцем всіх описаних характеристик послуги та виконання додаткових (індивідуальних) побажань Замовника, що визначені додатковими угодами.

6.2. Замовник несе всі ризики некоректної і недостатньо докладної вказівки в завданні вимог, яким повинна задовольняти діяльність Виконавця, а також результати діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг. У разі відсутності в завданні таких вимог Замовник не має права пред’являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг або їх невідповідності побажанням Замовника.

6.3. Замовник не має права пред’являти Виконавцеві вимог щодо неналежної якості наданих послуг у разі відсутності позитивного для Замовника результату, при використанні матеріалів Виконавця в процесі подальшої самостійної роботи.

 

6.5. Всі претензії Замовника з приводу якості наданих Виконавцем послуг пред’являються письмово з вказівкою переліку конкретних дій, які необхідно зробити Виконавцеві. Претензії без вказівки переліку доопрацювань розгляду не підлягають.

 

7. ПРАВА ЗАМОВНИКА ПРИ ВИЯВЛЕННІ НЕДОЛІКІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ

7.1. При виявленні протягом гарантійного терміну відступів від вказаних в завданні вимог, яким повинна задовольняти діяльність Виконавця, а також результати діяльності Виконавця з надання інформаційних послуг, які погіршили результат послуги, Замовник має право на власний вибір вимагати:

– безоплатного усунення недоліків наданої послуги в індивідуально обумовлений термін (але не менш 5-х днів, виключаючи вихідні і офіційні свята);

– відповідного зменшення ціни наданої послуги з угоди сторін.

7.2. Замовник зобов’язаний письмово вказати, які відступи від вказаних в завданні вимог допустив Виконавець. Недотримання порядку пред’явлення вимоги Замовника, так само як і відсутність в даній вимозі переліку конкретних недоліків, що підлягають виправленню Виконавцем, звільняють Виконавця від відповідальності за надання послуг неналежної якості.

7.3. Замовник має право розірвати цей Договір і вимагати повного відшкодування збитків виключно у разі відсутності виправлень на вимогу Замовника в строк, встановлений п. 7.1 цього Договору, за підсумками фактичної відсутності результату наданих послуг або у разі невідповідності результату наданих послуг предмету Договору, вказаному в п. 1.1 цього Договору.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Матеріали, а також наукові і інші твори, надані Виконавцем Замовникові в письмовій або електронній формі в процесі виконання замовлення, є результатом творчої праці Виконавця, які охороняються законами про авторські та суміжні права.

8.2. Після підписання відповідного акту прийому-передачі виконаного замовлення, або при відсутності обгрунтованих претензій протягом 30 днів з моменту здійснення передоплати, Виконавець вважається таким, що належним чином виконав свій обов’язок з надання послуг.

8.3. Чинними та обов’язковими для Сторін є лише ті зміни та доповнення до цього Договору, які Сторони підготували у письмовому вигляді, які підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.

8.4. Всі зміни, Додаток до Договору та доповнення до цього Договору, а також Додаткові угоди до Договору, за фактом їх підписання Сторонами та скріплення печаткою Замовника є його невід’ємною частиною.

8.5. Сторони зобов’язані провести переговори у випадку виникнення спорів, пов’язаних з невиконанням та/або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором.

8.6. Спори, що виникли у зв’язку з невиконанням та/або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.7. У випадках, не обумовлених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.8. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.9. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9. Обставини непереборної сили.

 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадках, коли мають місце обставини непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не мали змоги ані передбачити, ані запобігти їм розумними способами. До обставин непереборної сили належать події, на виникнення, строк та характер яких Сторони не можуть впливати. Такими обставинами можуть бути пожежі, стихійні лиха, аварії, катастрофи, війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, страйки, заборона експорту та імпорту, прийняття органом державної влади або управління рішення, що унеможливлює виконання цього Договору належним чином, а також інші надзвичайні обставини, визнані такими в міжнародній діловій практиці чи передбачені цим Договором.

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання цього Договору внаслідок обставин непереборної сили, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону в семиденний строк та надати документ, що підтверджує настання обставин непереборної сили, у іншому випадку вона позбавляється права посилатися на обставини непереборної сили.

9.3. Наявність обставин непереборної сили та їхня тривалість повинні бути підтвердженими відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.

10. Строк дії Договору.

10.1. Договір вступає в силу з моменту прийняття Акцепту Замовником та до повного виконання Сторонами зобов’язань по договору.

10.2. Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін.

10.3. Дія цього Договору може бути також припинена на інших підставах, передбачених чинним законодавством України

11. КОНТАКТНІ ДАННІ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Бабій Олександр Якович

р/р: 26005052535886 в I-ФР. Ф. ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

в м. Івано-Франківськ,

МФО 336677

тел. +38 (067) 3437138

е-mail: o.babiy@n-s.club